hoofdbrief

Reglement

 

1.  De Oudenburgse  Internationale Rommelmarkt gaat door op 15 augustus. De organiserende vereniging is KWB-Oudenburg.

 

2. De locatie is Oudenburg-centrum, nader bepaald volgende straten of gedeelten ervan Brouwerijstraat, Burgstraat, Jeugdpad, Kapellestraat, Castellumstraat, St. Pietersstraat, Kerkstraat, Le Marais Vernierplein, Louis Clesselaan, Norbert Dagheletstraat, Laurierenlaan, Raphaël de Mercatillisstraat, Hariulfstraat, Mariastraat, Weststraat, Zandvoordsestraat tot Kasteeldraaf en de private pleinen Spegelaere (Kerkstraat). Dit plein krijgt hierdoor een publiek karakter. Volledige of gedeeltelijke wijziging van de locatie is mogelijk.

 

3. Tijdens de rommelmarkt is het parkoer volledig verkeer- en parkeer vrij volgens het politiereglement.

 

4. Voor de deelnemers is op 15 augustus vanaf 06.00 uur een informatiestand geopend in het Parochiaal Centrum, Hoogstraat 8.

 

5. Inname standplaats:

Hierbij is het noodzakelijk dat niet alleen de dwarse, maar ook de afbakeningen in langs richting gerespecteerd en niet overschreden wordt. De wegdoorgangsbreedte van minstens 3 m voor de hulpdiensten is noodzakelijk. Indien de tent of paraplu grotere afmetingen inneemt dan uw stand, kan gevraagd worden deze te verwijderen.

De toegewezen standplaats is vermeld op uw deelneming- en parkeerkaart. De deelnemingskaart dient op de stand aanwezig te blijven om toezicht mogelijk te maken. Enkel de vermelde gereserveerde en afgebakende ruimte mag ingenomen worden.

Het is verboden te koop aangeboden artikelen op te hangen of vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder aangebracht aan derden, met inbegrip van roerend of onroerend goed dat eigen­dom is van de bewoner van het pand van wie de rommelmarkt het voetpad in gebruik heeft.

 

6. De standen worden voor verkoop aan het publiek geopend vanaf 07.00 uur en worden niet ontruimd voor 18.00 uur. Indien in noodgeval en op initiatief van de standhouder een stand vroegtijdig moet ontruimd worden, zal de standhouder onverwijld contact opnemen met de organisator. Dit contact is echter geen garantie voor de ontruiming.

 

7. Vanaf 08.00 uur worden niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de organisatoren. Deze standplaatsen kunnen verder verhuurd worden aan kandidaat-deelnemers.

 

8. De standen worden uiterlijk om 19.00 uur gesloten en zullen tegen 20.00 uur volledig ontruimd zijn, zodanig dat alle wegverkeer vanaf 20.00 uur normaal kan gebeuren. Tijdens het ontruimen en inladen zal de deelnemer erover waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en voor het doorgaand verkeer.

 

9. Het is verboden op de rommelmarkt, zowel te koop als gratis aan te bieden alle voedingsmiddelen (frites, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, enz.). Verder zijn niet toege­laten voor verkoop: bloemen, planten, droog bloemen, bloembollen, groenten, fruit, levende dieren, klank en beelddragers door de wet beschermt, alsook alle andere artikelen waarvan de verkoop op openbare mark­ten verboden is. Onder andere publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farma­ceutische producten, edele metalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaak­juwelen, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (de wetgeving op de ambulante handel). Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en naar uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen die strijdig met dit artikel te koop aangeboden worden, zullen door de organisatoren verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

 

10. De middenstands- en handelszaken die normaal gehuisvest zijn op het parkoers van de rommelmarkt mogen in hun normale verkoopsruimte alle artikelen en handelswaar te koop aanbieden die tot hun normaal assortiment behoren, met inbegrip van deze artikelen en handelswaar die volgens art. 9 van dit reglement aan de deelnemers van de rommelmarkt verboden zijn. Uitsluitend de INRICHTENDE VERENIGING KWB-OUDENBURG heeft de exploitatie van drank en eetgelegenheden op het parkoers van de rommelmarkt.

Uitsluitend zij kan concessies aan derden toewijzen. Enkel standen langs het Marktplein en Marktstraat zijn voorbehouden voor marktkramer die hun normale waren aanbieden volgens afzonderlijke overeenkomst. De marktkramers ingeschreven op de wekelijkse marktdag hebben voorrang van inschrijving tot 30 mei.

 

11. Na het uitpakken van de materialen plaatst iedere deelnemer standhouder zijn/haar voertuig en eventuele aanhangwagen(s) op één van de bewegwijzerde parkeerterreinen (onder voorbehoud van bereikbaarheid). Uw parkeerkaart geeft recht op gratis parkeren op een parkeerterrein dat uitgebaat wordt door de organisatoren of in hun opdracht. Deze parkeerterrein(en) wordt/wor­den als dusdanig bewegwijzerd en aangeduid.

 

12. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang van de rommelmarkt. Achterlaten van afval wordt als sluikstorten aanzien en beboet. Iedere standhouder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn stand. Ook niet verkochte goederen dienen meegenomen te worden. De identiteit van alle deelnemers kan ter beschikking gesteld worden van de politie.

 

13. Bij inschrijving tot uiterlijk 30 mei bedragen de deelnamekosten € 3,90 per strekkende meter, met een minimum van 3 meter. Bij plaatsbespreking en betaling na 1 juni bedragen de deel­namekosten € 5 per strekkende meter.

 

14. lnschrijving gebeurt na op het telefoon nummer: 0493/498628 tussen 19 u en 21 u. of bij voorkeur via e-mail rommelmarkt.oudenburg@telenet.be en is pas definitief na betaling van de volledige deelnamekosten op rekening nummer   van KWB Oudenburg. BE69 9799 2716 2478 ; BIC : ARSPBE22

Geen plaatsbespreking mogelijk zonder betaling. Iedere inschrijver moet binnen de 8 dagen het verschuldigde bedrag storten zoniet vervalt de inschrijving.

 Alle betaalde inschrijvingen worden als verworven aanzien en zijn niet terugvorderbaar.

 

15. De organisatoren houden verder contact uitsluitend met de deelnemerinschrijver en/of betaler, tenzij dit anders werd afgesproken.

 

16. De organisatoren kunnen standen verhuren of gratis ter beschikking stellen van verenigingen, organisaties of instellingen die niet moeten voldoen aan de beperkingen opgesomd in art.9 van dit reglement, met uitzondering van die artikelen waarvan de verkoop op openbare plaatsen verboden of gereglementeerd is. Deze verenigingen, organisaties of instellingen sluiten met de organisatoren op voorhand een overeenkomst hierover. Zij voldoen aan de filosofische en ethische waarden die de inrichtende vereniging KWB - Oudenburg voorstelt. De vereniging, organisatie of instelling die op deze wijze een stand verkrijgt identificeert zich duidelijk op de rommelmarkt. In hun stand moeten de naam en de doelstellingen van de vereniging duidelijk kenbaar gemaakt worden.

 

17. Doorverhuren van standen, op welke wijze de deelname ook verkregen werd, is verboden. In voorkomend geval wordt een boete voorzien dat gelijk is aan de normaal verschuldigde deelnamekosten na 1 juni, zijnde € 5 per strekkende meter. Dit bedrag wordt betaald door de verhuurder ofwel door de huurder aan de organisatoren.

Stand enkel en alleen voorzien voor reclamedoeleinden zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt voor producten, handelszaken, filosofische waarden, enz..

 

18. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van organisatoren, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In dit geval is noch terugbetaling van de deel­namekosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

 

19. De organisatoren, de  politie, het stadsbestuur van Oudenburg en het Rode-Kruis afdeling Oudenburg-Jabbeke  staan in voor het toezicht en naleving van dit reglement en orde op het parkoers.

 

20. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn, worden ter plaatse en spoedig, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers die zich niet gedragen naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil kunnen verzocht worden onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname­kosten, noch een schadevergoeding van toepassing.

 

21. De maximumprijs van de aangeboden artikelen mag niet hoger zijn dan 250 euro. Handelaars in tweedehandsartikelen -ook in bijberoep- moeten hun digitale leurderskaart kunnen voorleggen.

 

22. Niet lokale handelaars die langsheen het parkoer die ambulante activiteiten willen uitoefenen, alsook lokale handelaars, verenigingen en/of instellingen die buiten het parkoer ambulante activiteiten wensen uit te oefenen, dienen over een afzonderlijke schriftelijke toelating van het Schepencollege te beschikken. De deelnemers niet plaatselijke handelaars zijn verplicht zich gedurende de  hele duur van de manifestatie te identificeren via een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de stand. (uit notulen van het college van Burgemeester en Schepenen) Handelaars dienen hun BTW nummer te vermelden bij inschrijving. Uiterlijke inschrijving 30 juni.

 

23.  Dit reglement werd goedgekeurd door de bestuursleden van KWB-Oudenburg op de bestuursvergadering van februari 2022.

Privacyverklaring deelnemers rommelmarkt                                                                                                                                   “KWB Oudenburg” bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze activiteit (naam en adres, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. De gegevens worden maximum 10 jaar bewaard.                                                                                                                                   De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van de jaarlijkse Rommelmarkt op 15 augustus die KWB Oudenburg organiseert en voor de verzekering van deze activiteit.                                                                                                             Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via een mail aan onze contactpersoon (rommelmarkt.oudenburg@telenet.be). KWB Oudenburg  verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

De door U verstrekte gegevens zijn bestemd voor intern gebruik in de database van KWB Oudenburg.